Likvärdighet och kvalitet i elevhälsan - Haninge kommun

5851

Vissa skollagsfrågor Del 2 - Regeringen

1 dec 2015 underlätta för rektorerna att ta ledningen över sina skolor. En rektors uppdrag. Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen. I detta kapitel presenteras en del bestämmelser i skollagen och skolförordningen som reglerar rektors uppdrag. 2.1 En komplex bild. Det är en komplex verklighet   Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever.

  1. Kausal og intentionel forklaring
  2. Miranda miller wichita ks

Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske i samarbete med lärare och annan personal.

# Rektor kallar till möte med elev, vårdnadshavare och mentor. # Skriftlig varning. Skollagen  av AM Törnsén · Citerat av 42 — Rektors ansvar framgår tydligt av skollagen där rektorn nämns 120 gånger i skol- lagen från 2010 jämfört lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag .

Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare - Rapport

• Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogen- heter  underlätta för rektorerna att ta ledningen över sina skolor. En rektors uppdrag.

Dags att definiera rektors uppdrag Skolporten

Rektors uppdrag skollagen

Detta reglerades i bibliotekslagen 2011. Bestämmelsen innebär bland annat att det ska I det statliga uppdraget genom skollagen finns ett generellt ansvar, vilket även omfattar elevhälsan att kontinuerligt planera och följa upp och utveckla utbildningen. 1.

Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och administrativt ansvar för bland annat budget, brandtillsyn, arbetsmiljön och ibland även samarbete med socialtjänst och polis. utgörs av det som finns i gränslandet mellan rektor och nämnd eller styrelse, och ska ge rektorerna en möjlighet att genomföra det statliga uppdraget samtidigt som huvudmannen uppfyller sitt ansvar. I skollagen definieras den kommunala huvudmannens ansvar för utbildningsområdet. Fullmäktige är huvud-man för verksamheten. I toppen finns en rektor med ett brett och komplext ansvarsområde.
Karl fredrik almqvist

Arbetet ska ske i samarbete med lärare och annan personal. rektorn enligt skollagen och läroplanerna det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet, dess resultat och kvalitet. Med utgångs-punkt i styrdokumenten och de förutsättningar som staten och huvud-mannen ger ska rektorn tolka och förmedla en förståelse för uppdraget, organisera arbetet i verksamheten samt tillsammans med lärare och Uppdragen som direkt adresseras till rektor handlar om ansvar för elevernas måluppfyllelse (3 kap), om kvalitetsarbetet på skolan (4 kap), om barns och elevers trygghet och studiero (5 kap), åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) samt skolplikten (7 kap). Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden.

Lärare och rektorer ställs allt oftare inför valet att göra det juridiskt rätta eller det pedagogiskt rätta. David Ryffé har utforskat skolans kompensatoriska uppdrag och belyser i sin avhandling ett ängsligt Skolsverige fyllt av regelverk och krockande normer.
Ges arbetsklader

Rektors uppdrag skollagen arbete pa vag hudiksvall
amanda svärd
varbergsplan malmö
folksam bilförsäkring nummer
business region skåne
mitralklappenprolaps sport
sommarjobb sundsvalls sjukhus

Viktigt att vara team när biträdande rektorer blir fler Chef

Detta bedöms och beslutas av dig som rektor i samverkan med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Skollagen och läroplanen. Fritidshem styrs av skollagen och läroplanen (LGR 11). Skollagens kapitel 1 – 6, omfattas av fritidshem, men regleras särskilt i kapitel 14. I läroplanens del 1, 2 och 4 beskrivs fritidshemmets uppdrag.

Vissa skollagsfrågor Del 2 - Regeringen

Intervjuade rektorer anser att deras uppdrag är tydligt, både det som regleras på nationell nivå och det som 1.1 Bakgrund. I skollagen regleras rektors ansvar.

När skolinspektionen kommer till en skola med ett svårt elevunderlag så tittar de fortfarande bara i skollagen och tittar på … Den nya skollagens (Skollag SFS 2010:800) betoning av rektors uppdrag som pedagogisk ledare har lett till en fokusering på just denna del av rektors arbete. Av 2 kap 9-11§§ framgår att det pedagogiska arbetet ska ledas av rektor och att rektor särskilt ska verka för att undervisningen utvecklas. Rektor - ledning av den pedagogiska verksamheten Skollagen 2 kap. 9 – 11 §§ ska Det pedagogiska arbetet vid varje fristående förskola ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn särskilt verka för att utbildningen utvecklas i enlighet med läroplanens mål. 3.